Selecteer een pagina

Gebruiksvoorwaarden & Privacyverklaring

Gebruik van de MyMoney applicatie en website (https://www.mymoneyapp.nl) is onder voorwaarde van de hierna uiteengezette Gebruiksvoorwaarden & Privacyverklaring.

MyMoney BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd aan de Saal van Zwanenbergweg 25 (5026 RM) te Tilburg, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81857780.

Gebruiksvoorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten. Wanneer wij het nodig achten hebben wij het recht om deze diensten door derden te laten verrichten.

2. Totstandkoming en uitvoering van service
2.1. De app maakt het mogelijk om eenvoudig in hoofdlijnen een overzicht te maken van jouw financiële situatie en een indicatie te krijgen hoe jouw situatie zich verhoudt tot die van jouw peergroup.
2.2. Om van deze service gebruik te maken download je de app, maak je een account aan, vul je persoonlijke en financiële gegevens in en ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden & Privacyverklaring.
2.3. Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden geef je geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming om onze service uit te voeren.
2.4. Aan de inhoud van de app en website kun je geen enkel recht ontlenen en de service is niet bedoeld als advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht.
2.5. Je bent zelf verantwoordelijk voor veilig gebruik van de app en website. Gebruik bijvoorbeeld altijd het meest actuele besturingssysteem, zorg dat gebruikte apparatuur voldoende beveiligd is tegen onbevoegd gebruik/misbruik en ga zeer zorgvuldig om met je persoons- en inloggegevens.
2.6. Wij behouden ons het recht voor om de app te wijzigen, het gebruik van de app te beperken of beëindigen, zowel gedeeltelijk of volledig dan wel tijdelijk of permanent. Waar gepast en mogelijk zullen wij je hierover informeren, maar zijn hier evenwel niet toe verplicht.

3. Gebruiksduur
3.1. De app wordt je voor onbepaalde tijd ter beschikking gesteld. Je kunt op ieder moment de app verwijderen, waarmee jouw en onze rechten over en weer eindigen. Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

4. Kosten
4.1. De app is gratis te downloaden en kosteloos te gebruiken.
4.2. Wij houden ons het recht voor om voor uitbreidingen en/of aanpassingen van de app kosten in rekening te brengen. In voorkomend geval krijg je hiervoor van ons een aanbieding, welke pas na jouw akkoord in rekening wordt gebracht.

5. Intellectuele eigendom
5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten in de app en op de website berusten bij ons, dan wel bij onze licentiegevers. Je krijgt als gebruiker van de app uitsluitend een persoonlijk gebruiksrecht op de app, welke wij te allen tijde kunnen herroepen. Dit gebruiksrecht eindigt in ieder geval als je de app verwijdert of in geval wij de beschikbaarheid van de app beëindigen.
5.2. Je mag de app uitsluitend gebruiken waar deze voor bedoeld is. Zo mag je de app bijvoorbeeld niet beschikbaar stellen aan een derde, reverse engineeren of decompileren, dan wel gebruiken op een manier die potentieel schadelijk voor ons is of op een manier die de rechten van een derde of toepasselijke wet- en regelgeving schendt. 
5.3. Informatie die jij via de app opslaat of verwerkt is en blijft jouw eigendom. Wij hebben een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief toekomstige aspecten. Onder dit gebruikersrecht valt ook het recht om de informatie geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken. Deze data is in dat geval op geen enkele wijze naar jou te herleiden. Je kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen of de intrekking schriftelijk aan ons bekend te maken.

6. Persoonsgegevens en privacy
6.1. De informatie die je met ons deelt behandelen we volgens onze Privacyverklaring.

7. Aansprakelijkheid
7.1. Deze app is met de nodige zorg ontwikkeld. Desondanks kan niet worden gegarandeerd dat de app altijd beschikbaar is of werkt zonder gebreken, dan wel dat de getoonde informatie correct of volledig is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het gebruik van de app.
7.2. De app kan informatie over, of verwijzingen en hyperlinks naar, producten en diensten van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, werking, kwaliteit en het gebruik van deze producten en diensten en aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.

8. Jouw feedback
8.1. Heb je een vraag, probleem of klacht, aarzel dan niet om contact met ons te zoeken. Wij beschouwen dit als een waardevolle kans om onze dienstverlening naar een nog hoger niveau te brengen. Iets waar wij continue naar streven. Met jouw feedback kun je bij ons terecht via contact@mymoneyapp.nl.

9. Slotbepalingen
9.1. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde wijzigen. De actuele en geldende Gebruiksvoorwaarden vind je via https://mymoneyapp.nl/privacy-voorwaarden/ en/of via de  App Store (iOS) of Google Play (Android).
9.2. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen verband houdend met deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mail adres
 • Overige gegevens die je actief verstrekt door een profiel aan te maken
 • Jouw activiteiten op onze app en website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze app en website hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een gebruiker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@mymoneyapp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en gebruik te maken van onze services.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Contact met je opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Verzenden van nieuwsbrief of aanbiedingen.
 • Wij analyseren jouw gebruik van onze app/website om daarmee de app/website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MyMoney) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen of verhuren jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. 
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@mymoneyapp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
MyMoney wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@mymoneyapp.nl.

Wijzigen Privacyverklaring
Indien wij onze Privacyverklaring wijzigen, stellen wij je hiervan op elektronische wijze in kennis, bijvoorbeeld via onze app, website of per e-mail. Indien wij jouw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, brengen wij je hiervan op de hoogte en krijg je de mogelijkheid om aan te geven of wij jouw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

Laatst gewijzigd op 12 februari 2021